BEYLİKDÜZÜ MOTOSİKLET KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

MADDE 1:

Dernek Adı:  “BEYLİKDÜZÜ MOTOSİKLET KULÜBÜ Derneği’dir.

Kısaca “BMK” olarak kullanılabilir.

 Derneğin Merkezi: 

Yakuplu Mah. Kervansaray cad. No 14/A Yakuplu- Beylikdüzü – İstanbul.

Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

DERNEĞİN LOGOSU:
MADDE 2:
Derneğin Logosu aşağıdadır.

Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları Ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
MADDE 3:
Dernek, bilinçli motosiklet kullanımının kitleler arasında geliştirilip yaygınlaştırılması, eğitimli ve örnek binicilerin arttırılması, motosiklet kullanıcıları arasında bilgi ve kültür paylaşımının arttırılması, farklı bölge ve ülkelerdeki motosiklet kullanıcıları, dernekle spor kulüpleri, gruplar ve tüzel kişiler ile ilişkilerin geliştirilmesi, motosiklet yarışları düzenlemesi, coğrafya, kültür ve doğa bilincinin artırılması, motosiklet sürücülerinin haklarının genişletilmesi ve savunulması, gerektiğinde hak ve menfaatlerin yargı yolu ile korunması için hareket edilmesi, eğitimin desteklenmesi, sosyal yardımlaşmanın geliştirilmesi amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:

 1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi izin araştırmalar yapmak,
 2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek
 7.  Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için mahallî açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve işletmek,
 8. Üyeleri arasında beşerî münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona, birlik ve platformlara katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisler kurmak,
 11. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 12. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi veya işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,
 13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek
 14. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 15. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
 16. Derneğin amacı ile ilgili bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
 17. Türkiye sınırları dâhilinde doğa ve motosiklet sporları için çeşitli kategorilerde kendi niteliklerine uygun faaliyet ve müsabakaların düzenlenmesi, amaçlara yönelik faaliyet, gezi, seminer, toplantı ve müsabakaların düzenlenmesi,
 18. Güvenli motosiklet kullanımı, ilk yardım ve arama kurtarma konularında üyelerinin gerekli eğitimleri almasını sağlamak, bu eğitimleri almış üyelerini gerektiğinde arama, kurtarma ve yardım konularında üstünlük kullanmak ve/veya diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapacak şekilde hazır bulundurmak,
 19. Dernek amaçlarına ulaşmak, derneğe gelir sağlamak, dernek üyelerinin ihtiyaç duyduğu konularda yardımcı olacak kamuya da açık veya kapalı her türlü lokal, restoran, kafeterya, bar, tamir-bakım atölyesi, garaj, eğitim pisti, yarı pisti, servis istasyonu, konusuyla ilgili mağaza gibi işletmeler açmak veya açılmış işletmelere ortak olmak, çalıştırmak, iktisadi işletme kurmak,
 20. Derneğin amacı doğrultusunda, dernek mensuplarının, motosiklet – motorkros sporlarının gerekli kıldığı ihtiyaçlarını karşılamak üzere, teknik malzeme, materyal ve gereçlerin, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Dernekler Kanunu ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Yönetmeliği hükümleri gereğince dernek adına edinmek,
 21. Derneğin amacına uygun olarak eğitim ve spor alanları temin etmek,
 22. Toplantılar, eğitim seminerleri, geziler, spor müsabakaları ve faaliyetleri, piyangoları, baloları, eğlenceler, konferanslar düzenlemek, dernek, yurtdışındaki organizasyon, kulüp ve üretici firmaların Türkiye Temsilciliğini alıp, bunlarla ilgili ithalatı, ihracatı, transit ticareti ve bayilik, acentelik, temsilcilik ve müşavirlik faaliyetlerinde bulunabilir. Dernek adına bülten yayınlamak, gayrimenkul edinmek, dernek lokali açıp işletmek,
 23. Dernek, yurtdışındaki organizasyon, kulüp ve üretici firmaların Türkiye temsilciliğini alı, bunlarla ilgili ithalatı, ihracatı, transit ücreti ve bayilik, acentelik, temsilcilik ve müşavirlik faaliyetlerinde bulunabilir.
 24. Derneğin 3. Maddesindeki dernek amaçları doğrultusunda nakdi ve ani yardımlarda bulunmak,
 25. Türkiye’de düzenlenecek olan resmi, özel ve milli/milletlerarası veya mahalli platformdaki faaliyet ve müsabakalara, organizasyonunun tabi bulunduğu mevzuat hükümlerine riayet ederek katılmak,
 1. Türkiye’deki özel faaliyet ve müsabakalar, Türkiye’de gerçekleşecek bağımsız ve/veya Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve diğer kurulacak federasyon, birlik ve platformlar ile işbirliği ile düzenlenen faaliyet ve müsabakalar.
 2. Türkiye’deki özel faaliyet ve müsabakalar, Türkiye’deki özel veya tüzel kişilik sıfatı taşıyan kurum veya kuruluşların düzenleyecekleri faaliyet ve müsabakalar.
 3. Türkiye’deki mahalli – resmi faaliyet ve müsabakalar, spor genel müdürlüğü ve İl Müdürlükleri çatısı altındaki Otomobil, Bisiklet ve Motor sporları temsilcilikleri tarafından düzenlenen faaliyet ve müsabakalar.
 4. Milli müsabakalar.

Yukarıdaki tanımlarda belirtilen her bir faaliyet ve müsabaka platformunda yalnızca Türk sporcuları yönelik olma durumu kastedilmektedir.

 1. Milletlerarası faaliyet ve müsabakalar,
 • İlk üç tanımdaki faaliyet ve müsabaka platformlarının yabancı sporculara da izin alınması kaydı ile açık olma durumu kastedilmektedir.

Derneğin Faaliyet Alanı:

Dernek, sosyal ve sportif alanlarda faaliyet gösterir.

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ, ÜYENİN BORÇLARI:

MADDE 4:

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek, bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olmak hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkında sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek yönetim kuruluna yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok 30(otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin İki Çeşit Üyesi Vardır:

A – Asıl Üye: Yasa, yönetmelik ve Tüzük hükümlerine göre, Yönetim Kurulu’na müracaat ederek üyelik sıfatını kazanmış gerçek ve tüzel kişiler. Yasa yönetmelik ve tüzük hükümlerini yerine getirmek ile sorumlu ve yükümlüdürler.

B – Onursal Üye: Zamanla sınırlı olmayarak, dernek yararına maddi ve/veya manevi yarar sağlayanlar ile sağlayacağına inanılan gerçek ve tüzel kişilikler Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üyelik unvanı verilebilir. Dernek tüzük hükümlerini yerine getirmek ile sorumlu ve yükümlüdürler.

Üyelik Başvurusu ve Üyelik İşlemleri:

                       Asil Üye:

 1. Fiil ehliyete sahip gerçek ve tüzel kişiler, üyelik başvuru için başvuru formunu doldurarak,  1 yıl üyeliğini tamamlamış iki üyeye referans olarak imzalatılır. 
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 (iki) adet fotoğraf ile birlikte, yönetim kuruluna müracaat eder.
 3. Yönetim kurulu referans imzaları veya belgeleri eksik olan başvuruları kabul etmez, tamamlanmış belgeler teslim alındıktan itibaren 30(otuz) gün içinde araştırma yapar. Dernekler kanunu, dernek tüzüğü ve kulüp genel kurallarına göre değerlendirme yaparak üyelik başvurusunu reddeder veya hem dernek merkezinde yazılı olarak hem de İnternetteki resmi haberleşme sayfasında müracaatı askıya çıkarır.
 4. Askı süresi 30(otuz) gündür En az 5 üyenin gerekçeli itirazı söz konusu olursa, üyelik müracaatı reddedilir.
 5. Askı süresi itirazsız sonuçlanan aday üyenin durumu, 30 gün içinde yönetim kurulunca netleştirilerek, ilk üyelik ödentisinin ödemesi ile üyeliğinin kesinleşeceği bildirimini aday üyeye yapar.
 6. Aday üyenin giriş bedelini ödemesi ile üyelik başvurusu kesinleşir.

Derneğe üyelik başvurusu reddedilen, üyelikten istifa eden ve Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılan kişilerin 1 yıl, üyelikten Disiplin Kurulu kararı ile çıkarılan kişilerin 3 yıl geçmedikçe, yeniden üyelik başvuruları kabul edilmez.

Derneğin şube sayısı ikiden fazla olduğunda, dernek merkezinde kayıtlı bulunan üyelerin, üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Şubelerin üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri bu tüzük hükümleri ve yasada yazan usullerce şube yönetim kurulları tarafından yapılır.

Şubelere yapılmış üyelik müracaatlarında askıya çıkarılma işlemi yazılı olarak şube merkezinde, duyuru olarak da merkez hükümleri resmi haberleşme sitesinde veya grubunda yapılır.

Üyeliği kabul edilen veya üyelikten çıkarılanlar 30 gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Onursal Üye:

 1. Derneğe maddi ve/veya manevi yarar sağlayanlar ile sağlayacağına inanılan gerçek ve tüzel kişilikler Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üyelik unvanı verilebilir.
 2. Yönetim Kurulun bu unvanı vereceği gerçek ve tüzel kişilikleri dernek merkezindeki ilan panosu ve dernek haberleşme sisteminden askıya çıkarır.
 3. Askı süresi 10 gündür. En az 5 üyelinin gerekçeli itirazı söz konusu olursa, itirazların geçerliliğini yönetim kurulu değerlendirir ve sonuçlandırır.
 4. Askı süresi itirazsız sonuçlananların Onursal üye unvanı kesinleşir.
 5. İtirazın söz konusu olması durumunda, Yönetim Kurulu İhtiyaç hissederse bu talebini genel kurul da yineleyebilir.
 6. Onursal üyeliği Genel Kurul tarafından reddedilmiş kişiler tekrar onursal üye olarak önerilemezler.

Onursal üyelerin aidat ödeme zorunlulukları yoktur. Derneğin tüm faaliyet ve organizasyonlarından faydalanabilir, komisyon ve organizasyonlarda aktif göre alabilirler. Kongrelere gözlemci olarak katılabilir ve Divan’ın uygun görmesi durumunda söz alabilirler. Ancak oy kullanamaz ve resmi kurullara seçilemezler.

Kendilerinin istemeleri durumunda tüzük kurallarını yerine getirerek asil üye olabilirler.

ÜYELİKTEN ÇIKMA:

Madde 5:

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

MADDE 6:

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Makul bir mazeret göstermeksizin, verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. 30 takvim günü ara ile yazılı 2 ikaza rağmen üyelik aidatını 3 ay içinde ödememek,
 4. Dernek organlarında verilen kararlara uymamak,
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
 6. Yönetim Kurulunca kabul görülmemiş mazereti olmadan, iki yıl süreli aidatını ödememek,
 7. Disiplin Kurulunca kesin ihraç kararı verilip Yönetim Kurulunca uygulamaya konanlar.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığından hak iddia edemez. Varsa aidat borçları hukuki yollarla tahsil edilir.

DERNEK ORGANLARI:

MADDE 7:

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetim Kurulu,
 4. Disiplin Kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ:

MADDE 8:

Genel kurul, derneğin en etkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise, şube sayılı ikiye kadar genel merkez ve şubede kayıtlı üyelerden, şube sayısı iki olma durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyelerde şubelere nakledilerek, genel kurullarında seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel Kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, her 2 (iki) yılda bir da bir, şubat ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün ve saatte, yönetim kurulunca belirlenecek yerde toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.

Yönetim Kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hukuk hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü:

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı, elektronik posta ya da SMS ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü:

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendirileceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile bir yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. (yetkili olduğunu belirlemek şartıyla)

Genel kurula sadece aidat borcu bulunmayan üyeler katılabilir. Üyeler dışında, görevliler ve misafirlerin genel kurula katılımı için önerge verilebilir, divan başkanının önergeyi oylatması ile misafirlerin genel kurula katılmasına izin verilebilir. Misafirler ayrı bir yerde oturtulur. Söz alamaz, oy kullanamaz, genel kurula etki yapamazlar. Sükûneti ihlal etmeleri durumunda Divan Başkanı tarafından dışarı çıkarılabilirler.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgeleri korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

MADDE 9:

Genel kurulda, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınabilir. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar:

MADDE 10:

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8. Yönetim kurulunca dernek çalışmalar ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 11. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 12. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 13. Derneğin vakıf kurması,
 14. Derneğin fesih edilmesi,
 15. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 16. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanması,
 17. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 11:

Yönetim Kurulu, yedi asil ve yedi yedek üye olarak, üyelik de 1 yılını tamamlamış üyeler içinden genel kurulca seçilir.

Yönetim kuruluna, yasa hükümlerine göre, liste olarak aday olunabileceği gibi bireysel olarak da aday olunabilir.

Yönetim kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

Yönetim kurulu tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağırabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin görece çağırılması mecburidir.

Yönetim kurulunda görev alacaklar, seçilmeden önce ve seçildikten sonra, resmi olarak kurulmuş, bir başka motosiklet derneğinde yönetici olamazlar. Tespiti durumunda yönetim kurulu üyesinin görevi kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis etmek,
 5. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 6. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
 7. Gerekli görülen il ve ilçe merkezlerinde temsilcilik açılmasını sağlamak ve temsilci atamak veya görevden almak.
 8. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 9. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 10. Bütçenin uygulamasını sağlamak,
 11. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 12. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 13. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 14. Genel kurulca belirlenen, ilk üyelik ödentisi ve yıllık üye aidat bedellerini tahsil etmek, ödemeleri takip etmek,
 15. Federasyon, birlik ve benzeri kurumlarda derneği temsil edecek, görevli ve delegeleri, dernek yönetim kurulu başkanı ve ilgili kurumlara ilişkili üyelere öncelik verilecek şekilde en az 2 yıl üyeliğini tamamlamış üyeler arasından belirlemek,
 16. Gerekli hallerde üyeleri, lisanslı sporcuları veya spor adamlarını disiplin kuruluna sevk etmek,
 17. Disiplin kurulu kararlarını görüşerek, geri göndermek veya uygulamak.
 18. Sporcu lisansı için müracaatları görüşmek ve karar vermek,
 19. Talep edilmesi, durumunda şube ve temsilciliklere borç, avans vermek veya bağış yapmak.

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 12:

Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak, üyelikte 2 yılını tamamlamış üyelerin içinden genel kurulca seçilir.

Denetim Kuruluna, liste olarak aday gösterilemez. Üyelikte 2 yılını tamamlamış üyeler, şahsen aday olabilirler.

Alınan oy sayısına göre ilk 3 kişi asıl, sonraki 3 kişi yedek üye olarak değerlendirilirler.

Denetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararlar, bir üyeyi başkan olarak belirlerler.

Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin görece çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını rapor halinde yönetim kurunla ve toplandığında genel kurula sunar.

DİSİPLİN KURULUNUN TEŞKİLİ GÖREV VE YETKİLERİ, CEZA:

MADDE 13:

Disiplin kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak, üyelik de 5 yılını tamamlamış üyeler içinden genel kurulca seçilir. Kurulda en az bir avukat bulunması tercih sebebidir.

Disiplin kuruluna, liste olarak aday gösterilemez. Üyelikte 5 yılını tamamlamış üyeler, şahsen aday olabilirler. Avukat üyeler başkaları tarafından aday gösterilebilirler. Alınan oy sırasına göre ilk 3 kişi asıl, sonraki 3 kişi yedek üye olarak değerlendirilirler.

Disiplin Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla, bir üyeyi başkan olarak belirler.

Disiplin kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

Disiplin Kurulu Görev ve Yetkileri:

Gerektiği hallerde toplantılarını bağımsız olarak belirleyecekleri yer ve zamanda tam çoğunlukla yapar ve kararları oy birliği ile alır.

 1. Yönetim Kurulunun, kendilerine sevk ettiği üyeler veya üye olmadan, kulüp adına sportif faaliyetlerinde bulunan, sporcu ve spor adamlarının durumunu görüşmek ve bir karara bağlamak,
 2. Kulüp üyelerinin müracaatı ile diğer üye veya üyelerin durumunu görüşmek ve bir karara bağlamak.
 1. Dernek üyeleri ve Yönetim Kurulu üyelerinin tüzük ve kanunlara uygun davranıp davranmadıklarını denetler.
 2. Aktiviteler ve toplantılarda oluşan genel sorunları değerlendirip Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunur.
 3. Yönetim Kurulunun veya üyelerin, görüşülmesi veya cezalandırılması istemi ile kendisine sevk ettiği üyelerin durumunu görüşüp karara bağlar, gerektiği durumlarda cezaları belirler,
 4. Kanun, yönetmelik ve tüzük hükümlerine uymayan, kulüp amaçlarını ve gidişatını engellemeye çalışan, tavır, konuşma yazı ve hareketleriyle, üst kuruluşlar, dernek ve çalışmaları ile dernek yöneticileri ve üyeleri aleyhine iftira atan, dedikodu yapan, hakaret eden üyelerin durumunu inceler ve gerekli göreceği cezaları belirler.
 5. Yönetim Kurulunun cezalandırılması isteği ile kendisine sevk ettiği, üye olmadan, kulüpten yarışçı lisansı çıkararak sportif faaliyetlere katılan sporcu ve spor adamlarının, durumunu inceler ve yönetim kuruluna gerekli tavsiyeyi yapar.

Kanun, yönetmelik ve tüzük hükümlerine uymayan, kulüp amaçlarını ve gidişatını engellemeye çalışan, tavır, konuşma, yazı ve hareketleriyle, üst kuruluşlar, dernek ve çalışmaları ile dernek yöneticileri ve üyeleri aleyhine iftira atan, dedikodu yapan, hareket eden, üye olmadan, kulüpten yarışçı lisansı çıkararak sportif faaliyetlere katılan sporcu ve spor adamlarının, durumunu inceler ve üst kuruluşun yetkili organlarından ceza alması tavsiyesi ile yönetim kuruluna bildirir.

Disiplin Kurulu, kararlarını karar defterine yazar ve bir yazı ile Yönetim Kurulu’na gönderir.

Cezalar ve Uygulamalar:

 1. Geçici olarak elektronik iletişim ve yazışma grubundan çıkarılmak. İhtarı gerektirmeyen yazışma ve davranış kuralı ihlali hallerinde en fazla bir ay olarak uygulanır.
 2. İhtar: Dernek Tüzüğü ve/veya Dernekler Kanununa aykırı davranış içerisinde bulunan ve fakat hareketini bilmeyerek ve istemeyerek yaptığına kanaat getirilen üyelere verilir.(İki yıl içinde üç ihtar alan üyeye kesin ihraç cezası verilir.) İhtar cezası verilen üyeye üç ayı aşmamak şartıyla, belirlenecek süre kadar, geçici olarak elektronik iletişim ve yazışma grubundan çıkarılabilir ve bu süre içinde her türlü imkândan yararlanma durdurulur.
 3. Kedin İhraç: Dernek Tüzüğü ve/veya Dernekler Kanununa aykırı davranış içerisinde bulunan, kanuni uygulamalara riayet etmeyen veya kulüp amaçlarını ve gidişatını engelleyenlere, tavır, konuşma ve yazılarıyla, üst kuruluşlar, dernek ve çalışmaları, dernek üyeleri aleyhine iftira, dedikodu ve hakaret yapanlara, yer yönü ile sakıncalı kişilere, veya iki yıl içinde 3. Kez ihtar alanlara verilir.

Karar defterine yazılarak, bir yazı ile Yönetim Kuruluna bildirilir. Yönetim kurulu ilk toplantısında konuyu görüşerek kararı uygulamaya koyar veya Disiplin Kurulu’na tekrar görüşülmesi için geri gönderir. Yönetim Kurulunca geri gönderilmiş kararları tekrar görüşür ve nihai kararını bildirir ve Yönetim Kuruluna uygulaması için gönderir. Kesin ihraç ile birlikte her türlü imkândan yararlanma durdurulur.

DERNEK GÖREVLERİ:

MADDE 14: 

Dernek Görevlisi, yönetim kurulunun uygulama kararları uyarınca kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevli kişidir. Dernek görevlisi sorumlusu kulüp Genel Sekreteridir. Genel Sekreter ve Genel Sekretere bağlı dernek görevlileri yönetim kurulu tarafından tayin edilir ve ücretle görevlendirileceği gibi, fahri olarak da çalışabilirler. Bunların kulüp üyesi olması şart değildir. Dernek Görevlileri, kulüp hizmetlerinin gerektirdiği ve kulüp imkânlarının elverdiği oranda ve aşağıda belirtilen unvanlar altında Yönetim Kurulu tarafından istihdam edilir:

 • Sekreter
 • Muhasebeci
 • Kulüp Doktoru, yardımcısı, sağlık personeli
 • Tesis ve malzeme yöneticileri ve görevlileri
 • Spor direktörü
 • Teknik yönetici ve öğreticiler
 • Eğitmen,

Dernek Görevleri hakkında, Dernekler Kanunu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanır.

ÇALIŞMA KURULLARI:

MADDE 15:

Yönetim Kurulu’nun çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla aşağıda isimleri belirtilen çalışma kuralları kurulabilir. Ayrıca Yönetim Kurulu ihtiyaç duyması halinde yeni çalışma kurulları kurulmasına da karar verebilir. Bu kurullar kulüp faaliyetleri çerçevesinde, kendi konuları ile ilgili olarak çalışmalarını bağımsız olarak yaparlar. Bu çalışmalarını yazılı rapor olarak talep ettiği tarihten itibaren en geç 1 hafta içinde Yönetim Kurulu’na sunarlar. Bu raporlar Yönetim Kurulu kararları için yönlendiricidir. Çalışma süreleri Yönetim Kurulu’nca belirlenen Çalışma Kurulları en az 3 üyeden oluşur ve üyeleri Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Gerektiğinde yine Yönetim Kurulu’nca değiştirilir. Görev süreleri yönetim kurulu görev süresinin bitmesi ile son bulur.

 • Çalışma Kurulları,
 • Eğitim Kurulu,
 • Tanıtım Kurulu,
 • Sportif Faaliyetler Kurulu,
 • Festival Kurulu,
 • Afet işleri Kurulu,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları Çalışma Kurulu.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:

MADDE 16:

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 100 TL, aylık olarak ta 41,66 TL ( Yıllık 500 TL) aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
 2. Şube Ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si ile diğer gelirlerin de %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir.
 3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 4. Dernek tarafından tertiplenen festival, çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, eğitim, seminer ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 7. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 8. Diğer gelirler.

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER:

MADDE 17:

Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin yasal olarak belirtilen sınırı aşmaması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen halde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü:

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler:

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kayıt edilir. Gelen evrakın asıllar ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Demirbaş Defteri: Derneğe aile demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile alındıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 1. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 1. (a) bendinin 1.2.3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki:

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlemesi:

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarına ( 31 Aralık) ( Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço hesabına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi uygulama Genel Tebliğleri esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ:

MADDE 18:

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “ Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’TE örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri:

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yani saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgeleri:

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ:

MADDE19:

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibariyle sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

MADDE 20:

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi:

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren(Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

 1. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
 2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,

Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi:

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği ek-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimini” doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi:

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım almadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığı ile alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerin ilgili Bildirimi:

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi ’ne” eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi:

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

MADDE 21:

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya yönetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

MADDE 22:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU:

MADDE 23:

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir.

Aynı bölgede ikamet eden en az 20 üyenin genel kurula başvurusu ile söz konusu bölgede şube kurabilir. Bu amaçla, dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda, kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgâhı ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur. Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az iki yıldan beri ikamet etmeleri zorunludur.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 24:

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakta görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER:

MADDE 25:

Şubelerin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurul ’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube ’de uygulanır.

Disiplini gerektiren durumlarda, işlemler merkez disiplin kurulunca görüşülüp karara varılır. Disipline sevk yetkisi şube yönetim kurulunda ve üyelerindedir.

ŞUBELERİN GENEL KURULLLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ:

MADDE 26:

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, her yıl Aralık ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi(20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 21’den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegelerde seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

TEMSİLCİLİK AÇMA:

MADDE 27:

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilciliklerin, temsilcilik açılacak yerde en az 2 yıldan beri ikamet etmeleri zorunludur. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilemez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:

MADDE 28:

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:

MADDE 29:

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri:

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına “Tasfiye Halimde BMK Beylikdüzü Motosiklet Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varmış ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sonrasında derneğin alacaklarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

MADDE 30:

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve kanunlara atfen çıkarılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

MADDE 31:

Dernek üyelerinin dernek kayıtlarındaki mevcut adresleri yasal tebligat adresi olup üye tarafından adres değişikliği yazılı olarak derneğe bildirilmediği takdirde üyenin mevcut kayıtlı adresine yapılan her türlü tebligat geçerli sayılacaktır.

Bu tüzük 31(otuz bir) maddeden ibarettir.